Deratizácia - ničenie hlodavcov

                 Deratizácia je systém na hubenie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď). Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

 Do poručujeme vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň (najlepšie v mesiacoch určených RUVZ).

Deratizačné nástrahy kombinujeme podľa prostredia a potreby (napr.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasce, atd.) a ukladáme zväčša do PVC vaničiek alebo jedových staničiek. Pri ukladaní nástrahy do jedových staničiek sa každá stanička označí poradovým číslom a jej poloha uloženia sa zaznačí do pôdorysného plánu ošetrovaného objektu. Tento pôdorysný plán slúži pre potreby odberateľa aj dodávateľa. Na základe tohto pôdorysného plánu sa vykonáva potom kontrola účinnosti deratizácie, ktorej výsledky sa zaznamenajú do výkazu o vykonanej kontrole deratizácie.

Spôsoby výkonu deratizácie:

 • kladením požerových nástrah
 • odchytovými pascami

Súčasťou výkonu deratizácie sú:

 • prípravné a bezpečnostné opatrenia
 • priebežné monitorovanie výskytu migračných vstupov a druhu hlodavcov
 • kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
 • odstránenie starých nástrah a uhynutých jedincov
 • poradenstvo pri preventívnych opatreniach a upozorňovanie na nedostatky pri preventívnych opatreniach
 • vyhotovenie Protokolu o vykonaní a odovzdaní prác zodpovedajúcim príslušným hygienickým predpisom a normám

Deratizácia je dôležitá pretože škodcovia spôsobujú:

 • mnoho infekčných chorôb (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka atď.)
 • spôsobujú hospodárske škody požieraním
 • znehodnocujú suroviny a výrobky

 

 

 

 

                       Dezinsekcia - ničenie obtiažneho hmyzu

 

Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.).

Základom úspešnej dezinsekcie je postup, podľa systematického plánu. Súčasťou tohto plánu je aj harmonogram, ktorý určuje pravidelné monitorovanie  a na základe vyhodnotení sa určuje rozsah, objem a forma zásahu.

Uvedenú dezinsekciu doporučujeme pri preventívnom zásahu vykonať jeden krát a pri represívnom zásahu dva krát a to s prestávkou 3-6 týždňov, z dôvodu zničenia potomstva – druhej generácie. Interval postrekov závisí od druhu likvidovaného hmyzu.

Dezinsekciu vykonávame:

 • chemickým postrekom
 • požerovými nástrahami
 • poprašom
 • dymovaním
 • aerosoláciou

 

 

                    Dezinfekcia - ničenie choroboplodných mikroorganizmov

 

                        Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúcich k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov.

Výkon dezinfekcie zabezpečujeme pre:

 • byty po úmrtí. zdravotníctvo armádne komplexy, školy, potravinárske priestory
 • povaly a strešné priestory pred a po odstránení vtáčieho trusu, uhynutých zvierat, pivničné a suterénne priestory po zatopení
 • budovy z veľkou migráciou ľudí
 • poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby a iné

 

 

 

                                                Právne normy a legislatíva

  Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - od 1.9.2007
Deratizácia, Dezinsekcia a dezinfekcia je dôležitou časťou tohto zákona a je v ňom zakotvená pod novým výrazovým spojením: dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

 •  Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 •   Zákon NR SR č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
  Tento zákon ustanovuje podmienky oznamovania, klasifikácie, testovania, označovania, balenia, dovozu a vývozu chemických látok a chemických prípravkov, práva a povinnosti podnikateľov, ako aj orgánov štátnej správy.

 

Nezabudnite si splniť zákonom stanovenú podmienku na výkon deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie.

 

 

 

 

Fotogaléria: Služba 2

/album/fotogaleria-sluzba-2/dez2-jpg2/ /album/fotogaleria-sluzba-2/dez1-png/ /album/fotogaleria-sluzba-2/der1-jpg/ /album/fotogaleria-sluzba-2/chloramin-png/ /album/fotogaleria-sluzba-2/incidin-png/ /album/fotogaleria-sluzba-2/pasca-jpg/ /album/fotogaleria-sluzba-2/pasce-jpg/ /album/fotogaleria-sluzba-2/plostica-png/ /album/fotogaleria-sluzba-2/plosticove-stipance-jpg/ /album/fotogaleria-sluzba-2/postrekovac-png/